Accounting &
Outsourcing Services

บัญชีคือรากฐานของการประกอบธุรกิจ ซึ่ง 3 Analyst มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการดูแลบัญชีของท่านภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และยังสามารถให้บริการได้อย่างหลากหลาย เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น

Payment & Outsourcing service
(บริการด้านการทำจ่าย)

Accounting entry & Outsourcing service
(บริการบันทึกข้อมูล)

Closing Financial Statement
(บริการปิดบัญชี)

Accountant recruitment service
(บริการจัดหาเจ้าหน้าที่บัญชี)

Payroll service
(บริการเงินเดือน)

related services