Audit &
Assurance

บริการด้านการตรวจสอบของ 3 Analyst ต่างเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจากหลากหลายประเภทธุรกิจที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการ เราจึงมั่นใจว่างบการเงินของท่าน จะได้รับการตรวจสอบโดยทีมงานที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความสามารถ และให้ความเชื่อมั่น ครบถ้วนตามมาตรฐานการสอบบัญชีทั้งไทยและสากล

related services