OUR SERVICES

Accounting & Outsourcing Services

บัญชีคือรากฐานของการประกอบธุรกิจ ซึ่ง 3 Analyst มีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้ความสามารถในการให้บริการดูแลบัญชีของท่านภายใต้มาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และยังสามารถให้บริการได้อย่างหลากหลาย

TAX

ด้วยภายใต้กฎหมายไทยที่กำหนดให้บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีรายได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมล้วนจะต้องเสียภาษีนั้น 3 Analyst จึงมีความพร้อมที่จะให้บริการ แนะนำ และเสนอแนวทางการปฎิบัติทางภาษีและแก้ไขปัญหาทางภาษีที่เกิดจากการประกอบธุรกิจ โดยผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษีและกฎหมาย

Audit & Assurance

บริการด้านการตรวจสอบของ 3 Analyst ต่างเป็นที่ยอมรับจากลูกค้าจากหลากหลายประเภทธุรกิจที่ให้ความไว้วางใจในการให้บริการ เราจึงมั่นใจว่างบการเงินของท่าน

Analytics

ภายใต้เศรษฐกิจและยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงและเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆ 3 Analyst มองเป็นว่าปัจจัยภายในที่สำคัญที่ส่งผลให้ธุรกิจมีความเจริญเติบโตได้อย่างมั่นคงนั้น คือกิจกรรมการวางแผนทางธุรกิจ เช่น การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร

Others

บริการด้านอื่นๆ ทางธุรกิจ 3 Analyst ยังมีผู้เชี่ยวชาญอีกมากมาย อาทิเช่น ทีมกฏหมายม ทีมจดทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น

บริษัท ทรี อนาลิส จำกัด

3 Analyst ถูกก่อตั้งเมื่อปี 2550 ที่มีแนวคิดต้องการที่จะให้บริการทางด้านบัญชีได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ประกอบกับประสบการณ์ในการปฎิบัติงานจากสำนักงานบัญชีและสำนักงานตรวจสอบบัญชีที่มีมาก่อนหน้านี้

3 Analyst จึงได้ถือกำเนิดขึ้นและประกอบกิจการจนมาถึงทุกวันนี้ โดย 3 Analyst ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2557 และในปี 2560 ได้แปลงสภาพจากจากห้างหุ้นส่วนจำกัด เป็น บริษัทจำกัด เพื่อขยายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

บทความ

OUR PARTNERS